ინგლისური ენის ძირითადი წინდებულები, ყველაზე მარტივი განმარტება, რაც აქამდე გინახავთ


გთავაზობთ ინგლისური ენის წინდებულებს განმარტებებით და მაგალითებით.

at

1. აღნიშნავს ადგილის გარემოებას;

2. დროს (საათებში)

მაგალითად:

She is at school.
She is sitting at my table.
Let us meet at 5 p.m.!

in

1. აღნიშნავს ადგილის გარემოებას

2. დროს (თვეებში, წლებში);

მაგალითად:

He is in the study.
The book is in my table.
Summer begins in June.
It took place in 2002.
This article is written in English.

on

1. ადგილის გარემოება (ჰორიზონტალურ ან ვერტიკალურ მდგომარეობაში);

2. რაიმეს შესახებ;

3. დრო (დღეებში).

მაგალითად:

The book is on my table.
The picture is on the wall.
This is an article on history.
I was born on the 5th of November.

from

1.მიმართულება;

2. დრო.

მაგალითად:

The train is coming from Moscow.
Take the pencil from the table.
I’ll be busy from 10 a.m.

to

1.მიმართულება;

2.დრო ( რაღაც მომენტიდან)

მაგალითად:

We came to Moscow.
They went to the theatre.
I’ll be busy from 10 p.m. to 3 p.m.
Give this book to me.

since

დრო (რაღაც მომენტიდან)

მაგალითად:

I’ll have a rest since July till August.

till

დრო (რაღაც მომენტამდე)

მაგალითად:

Till Friday I’ll be very busy.

into

მიმართულება ( შიგნით)

მაგალითად

Put the book into the bag.

onto

მიმართულება (რაღაცის ზედაპირზე)

მაგალითად:

Put the pen from the drawer onto the table.

before

დრო (რაცაც დრომდე)

მაგალითდ:

The accident took place before our era.

after

დრო ( რაღაცის შემდეგ)

მაგალითად:

I went there after the stopped.

about

1. რაღაცის შესახებ;

2.ადგილი;

3. დრო ( დაახლოებით)

მაგალითად:

Please, tell me about him.
Come about 2 p.m.
It was about noon, when she came home.

for

1. დრო (კონკრეტული პერიოდი)

2. მიზანი;

3. რაღაცისთვის;

4. მიმართულება ზმნასთან to leave

მაგალითად:

I have lived there for 2 years.
I went for a walk.
That is a present for you.
We left for St. Petersburg at 10 p.m.

during

დრო (დროის რაღაც მონაკვეთი)

მაგალითად:

I was in the countryside during my weekend.

of

რაღაცისთვის

მაგალითად:

All the students of this group passed the exams perfectly.
You must never think of him badly.

with

1. რაღაცით;

2. რაღაცასთან ერთად;

3 რაღაცისგან.

მაგალითად:

We write with pens.
He went to the station with her.
His face was pale with fear.

by

1. ვის მიერ;

2. ადგილი ( რაღაცასთან ახლოს);

3.დრო (რაღაც მომენტისთვის).

მაგალითად:

This poem was written by Pushkin.
He was standing by the window.
He had already come by 3 p.m.

between

რაღაცებს შორის

მაგალითად:

The father divided the apples between his 2 sons.

among

ადგილის გარემოება ( ორ რაღაცას შორის)

მაგალითად:

The farther divided the apples among all his children.

except (for)

გარდა

მაგალითად:

Everybody likes it except me.

besides

გარდა

მაგალითად:

There were 5 boys in the room besides me.

over

ზემოდან, მაღლა, განმავლობაში

მაგალითად:

A flight over the lake — полёт над озером.
Over the last five years — за последние пять лет.

below

ქვემოთ

მაგალითად:

Below zero — ниже нуля.

out

გარეთ

მაგალითად:

My crossbow is already out.

behind

უკან

მაგალითად:

The sun is behind a cloud.

loading...


მოგწონთ სტატია?
Send to a friend